Regulamin

Sklep internetowy Cottonarco działający pod adresem cottonarco.pl prowadzony jest przez firmę Cottonarco z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Morcinka 10-12, NIP7511539577REGON161571670
 

 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po dokonaniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
- 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidziany czas dostawy:

 - dwa dni robocze.

6. Na termin otrzymania przesyłki składa się cza realizacji oraz przewidziany czas dostawy.
7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
9. Wszelkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nim zmian.
10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przelewem bankowym: na konto sklepu
- płatności elektroniczne za pomocą serwisu PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

11. Z zamówionym towarem wiążą się następujące koszty:

- 11 zł – list polecony priorytetowy
- 15 zł – przesyłka kurierska
- zakupy powyżej 300 zł -  wysyłka gratis
- 0 zł - odbiór osobisty po wcześniejszej przedpłacie

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM umowy. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz.271 z późniejszymi zmianami).
13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim  i w języku polskim.
14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
15. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym cottonarco.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Odstąpienie od umowy

16. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie cottonarco.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie zosrał jeszcze skonfekcjonowany, nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 
Reklamacje
 
17. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:  Cottonarco Iwona Jankowska ul. Grunwaldzka 13G/8 46-203 Kluczbork. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

TOWAR SKONFEKCJONOWANY NIE PODLEGA REKLAMACJI.
 
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną podane sądowi właściwemu      ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Sprzedawca oraz Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.